شيوع كبد چرب در ايران بسيار افزايش يافته است. پيشرفت كبد چرب منجر به سيروز كبد مي شود كه مي تواند كشنده باشد، لذا تشخيص بموقع آن ضروري است.

شما مي توانيد با دستگاه بادي چك اين مركز متوجه كبد چرب حتي در مراحل نخست شويد.

شاد باشيد